Wątroba a medycyna chińska


U wspóÅ‚czesnego czÅ‚owieka ten należący do Elementu Drzewa narzÄ…d jest prawdopodobnie najbardziej przeciążony spoÅ›ród wszystkich narzÄ…dów ludzkiego organizmu. Zbyt duża ilość tÅ‚uszczu, Å›rodków chemicznych, używek i wynaturzonego pożywienia to czynniki zakÅ‚ócajÄ…ce setki skomplikowanych procesów biochemicznych zachodzÄ…cych w wÄ…trobie.

Tradycyjna fizjologia medycyny chiÅ„skiej mówi, że zdrowa wÄ…troba zapewnia swobodny i Å‚agodzÄ…cy przepÅ‚yw energii przez caÅ‚Ä… osobÄ™, zarówno jej ciaÅ‚o, jak i umysÅ‚. Kiedy wÄ…troba jest zharmonizowana nigdy nie dochodzi do powstania stresu czy napiÄ™cia. Ludzie posiadajÄ…ce zdrowÄ… wÄ…trobÄ™ sÄ… spokojni, potrafiÄ… też dokonywać trafnego i nieomylnego osÄ…du, zatem mogÄ… być przywódcami i osobami odpowiedzialnymi za podejmowanie decyzji. Kiedy wÄ…troba zostanie zablokowana, ulegnie zastojowi lub przegrzaniu, przepÅ‚yw energii w wÄ…trobie i w caÅ‚ym ciele zostaje utrudniony, co z kolei doprowadza do licznych problemów na poziomie fizycznym i emocjonalnym.

Choroby wÄ…troby

Zastój wÄ…troby. Wiele chorób wÄ…troby jest zwiÄ…zanych z wystÄ™powaniem jakiegoÅ› rodzaju nadmiaru. NajczÄ™stszy przypadek nadmiaru powstaje na skutek spożycia zbyt dużej iloÅ›ci pożywienia – szczególnie ciężkiego tÅ‚ustego – w wyniku czego wÄ…troba staje siÄ™ powiÄ™kszona i spowolniona w swoich próbach zapewnienia swobodnego przepÅ‚ywu Qi przez caÅ‚e ciaÅ‚o. Qi ulega zastojowi w wÄ…trobie i nie jest wÅ‚aÅ›ciwie rozprowadzana.
Ponieważ to wÅ‚aÅ›nie Qi zarzÄ…dza przepÅ‚ywem pÅ‚ynów ustrojowych i skÅ‚adników odżywczych, kiedy wÄ…troba jest opuchniÄ™ta i jej Qi jest w zastoju, dochodzi również do obrzÄ™ków w pewnych obszarach ciaÅ‚a (Obrzmienie jest oznakÄ… nadmiaru). ObrzÄ™ki sÄ… najczęściej umiejscowione w pobliżu meridianów akupunkturowych wÄ…troby i pÄ™cherzyka żóÅ‚ciowego lub w innych częściach ciaÅ‚a zwiÄ…zanych wÄ…trobÄ…. Na przykÅ‚ad gruczoÅ‚ tarczycy zarzÄ…dza szybkoÅ›ciÄ… spalania tÅ‚uszczów w organizmie i w zachodniej fizjologii jest czÄ™sto wiÄ…zany z wÄ…troba. 

Kiedy wÄ…troba ulega zastojowi, może pojawić siÄ™ odczucie guli w gardle, choć nawet nie można stwierdzić jej fizycznej obecnoÅ›ci. WystÄ™powanie wola również jest oznakÄ… zablokowanej wÄ…troby. Może też pojawić siÄ™ uczucie rozpierania w klatce piersiowej lub brzuchu albo powiÄ™kszenie siÄ™ piersi. Obrzmienia lub grudki mogÄ… wystÄ…pić w obrÄ™bie szyji, pachwin, boków ciaÅ‚a i po bocznej stronie ud. Poza tym nagromadzenia, takie jak rozwój guzów i rozrost tkanki nowotworowej, to procesy zwiÄ…zane z wÄ…trobÄ…, chociaż sama ich masa uważana jest za formÄ™ patologicznej wilgoci, której obecność na ogóÅ‚ wskazuje na zaburzenia w obrÄ™bie Å›ledziony-trzustki.
 

Wątroba a oczy i ścięgna

WÄ…troba rzÄ…dzi Å›ciÄ™gnami i oczami. Kiedy w organizmie wystÄ…pi niedobór energii Qi oraz niedostateczny przepÅ‚yw pÅ‚ynów ustrojowych, wtedy Å›ciÄ™gna nie sÄ… odpowiednio „nawilżone”. Może wówczas Å‚atwo dojść do ich zerwania czy do powstania stanów zapalnych. Ponadto może to doprowadzić do nietypowego skurczu lub osÅ‚abienia mięśni poÅ‚Ä…czonych ze Å›ciÄ™gnami. Powszechnie spotykanym skutkiem takiego stanu jest pozbawione giÄ™tkoÅ›ci, sztywne ciaÅ‚o.
 

Podobnie oczy ulegajÄ… stanom zapalnym, stajÄ… siÄ™ obrzmiaÅ‚e lub też kontrolujÄ…ce je mięśnie uniemożliwiajÄ… ich skupienie. Ponieważ meridian akupunkturowy wÄ…troby przebiega przez tkanki otaczajÄ…ce oczy, a przez to również wpÅ‚ywa na ich stan, wÄ…troba bezpoÅ›rednio oddziaÅ‚uje na oczy na wiele sposobów. Zaćma, jaskra, stany zapalne, zaczerwienienie lub suchość oczu, kurza Å›lepota, nadmierne Å‚zawienie, krótko lub dalekowzroczność i inne zaburzenia wzroku zasadniczo odzwierciedlajÄ…ce kondycje wÄ…troby.
 

WÄ…troba a krew 

WÄ…troba przechowuje i oczyszcza krew. Mówi siÄ™, że wÄ…troba jest odpowiedzialna za przechowywanie krwi i uwalnianie do krwiobiegu jej dodatkowej iloÅ›ci podczas zwiÄ™kszonej aktywnoÅ›ci. Kiedy krew jest przechowywana, ulega przetworzeniu i oczyszczeniu. Jednakże jeÅ›li w wÄ…trobie panuje zastój, wtedy oczyszczanie krwi może przebiegać nieprawidÅ‚owo, co prowadzi do wydzielania toksyn przez skórÄ™. Zanieczyszczona krew jest przyczynÄ… trÄ…dziku, egzemy, czyraków, ropni, kwasicy i alergii, poza tym zatruta krew odżywia wszelkie stany zwyrodnieniowe, wÅ‚Ä…czajÄ…c w to chorobÄ™ nowotworowÄ… i zapalenie stawów.
Jeśli wystąpi zaburzenie przechowywania krwi, może to mieć wpływ na zaburzenia miesiączkowania, objawiające się miesiączkami nadmiernie obfitymi, nieregularnymi, skąpymi lub całkowitym ich zanikiem.
 

Bibliografia

Fragment z książki Paula Pitchforda, Odżywianie dla zdrowia, 2008, Wydawnictwo GALAKTYKA
 

Bioenergoterapia i terapia manualna kręgosłupa Medycyna naturalna, medycyna chińska, naturalne terapie, terapia manualna kręgosłupa, bioenergoterapia,ziołolecznictwo